Остойностявания: Погледи към защитени природни места

Остойностявания: Погледи към защитени природни места

На 19.09.2023 г. от 15.00 ч в зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита експозицията „Остойностявания: Погледи към защитени природни места“. Нейният поглед е отправен към места и райони, които се намират във или в близост до защитени територии (национални паркове, природни паркове, защитени местности, природни забележителности) и защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, чиито природозащитни режими се определят от Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, от конкретни заповеди за обявяване и планове за управление. Те регламентират и човешките дейности в защитените природни обекти – забраняват или ограничават едни, поощряват други.

Изложбата е резултат от изследователския проект „Живот в защитени зони и територии: предизвикателства, конфликти, ползи“. Още със заглавието си той насочва вниманието към понякога конфликтната, понякога хармоничната взаимовръзка между природозащита и местно развитие, към срещата или сблъсъка на концепциите за опазване на биоразнообразието, защитените растителни и животински видове и техните местообитания, от една страна, и от друга – житейските планове и практики на местните хора, особено що се отнася до използването на природни ресурси, към промените, до които води тази среща. Представени са материали и случаи от теренни проучвания, които изследователският екип е осъществил между юни 2020 и юли 2023 г.

Проектът се изпълнява в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките и се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (дог. № КП-06-Н40/12 от 12.12.2019 г.).

Експозицията може да бъде посетена до 15 октомври 2023 г.

НЕМ с вход свободен за „Европейски дни на наследството – 2023“

НЕМ с вход свободен за „Европейски дни на наследството – 2023“

На 17 септември 2023 г. Националният етнографски музей и Националната галерия се включват в инициативата „Европейски дни на наследството – 2023“. Двете институции ще работят с вход свободен от 10.00 до 12.00 ч.

В експозиционните пространства на музея ви очакват изложбите:

130 години Народен музей;

Пътят до трапезата;

Потопеното наследство.

Заповядайте!

Изложба „„Когато момчето става мъж…” Казармата през „ОНЕЗИ” 45 години”

Изложба „„Когато момчето става мъж…” Казармата през „ОНЕЗИ” 45 години”

На 20 юни 2023 г. от 18.00 ч. в централното фоайе на бившия Княжески дворец ще бъде открита изложбата „„Когато момчето става мъж…” Казармата през „ОНЕЗИ” 45 години”. Експозицията представя сбирка от автентични предмети от изследвания период – униформи, знаци и емблеми на видове и родове войски, войнишко снаряжение, лични вещи и др. Показани са документи и интересни фотографии. В информационни табла са поместени и цитати от разкази на отслужили наборна военна служба мъже, техните лични преживявания и виждания по отношение на този житейски етап.

В тематичен план изложбата е военно-историческа и етноложка. Тя излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците.

„Чрез тази експозиция правя опит да представя темата за казармата, която вълнува поколения българи (не само мъже, а и жени) по един по-популярен, но и достатъчно сериозен начин,“ коментира авторът на изложбата гл. ас. д-р Илия Вълев от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. „Като човек, който не е отбивал наборна военна служба, имах доста въпроси за това каква роля играе казармата в житейския път на мъжа, преди отмяната на нейния задължителен характер. Намерих не малко отговори, които съм се опитал да обясня в своите изследвания, включително и в изложбата“, допълва той.

Малките (а и по-пораснали) деца ще открият в изложбената зала фото-рамка, изобразяваща първата страница на военно-отчетна книжка, както и развлекателната игра „Постави правилно каската на войника“. Сред любопитните предмети са: обувки „цинтарки“, т.нар. „нож на дневалния“, паласки, мешка с бойна готовност, подаръци към новобранеца, получени на новобранската му вечер, дори хигиенни и козметични принадлежности, използвани от мъжа в казармата.

Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. Тя ще може да бъде посетена до 20 август 2023 г. на етаж 2 на Националния етнографски музей.

Летни школи в Националния етнографски музей

Летни школи в Националния етнографски музей

В периода от 05.06.2023 г. до 07.07.2023 г. в Националния етнографски музей ще проведат седмични летни школи за деца  на възраст между 7 и 14 години. Програмата предвижда множество занимания, включващи представяне на различни аспекти от традиционната култура и изработка на изделия с помощта на майстори, които ще останат за спомен на участниците. Ще бъдат представени детски игри от миналото. Част от темите, залегнали в програмата, са традиционното облеко и накити, поминъци, обредни хлябове, вярвания и др.

Пълната програма можете да видите ТУК

Време на провеждане (от понеделник до петък, включително): от 05 – 09 юни; 12 – 16 юни; 19 – 23 юни; 26 – 30 юни; 3 – 7 юли. Заниманията ще се провеждат от 9.30 до 16.00 ч. Включването в групите е по реда на записване на участниците. Групите ще наброяват максимум 15 деца. Молим да заявите участие на тел. 0879807947.

Всеки родител трябва да подготви храна за обяд за детето си. Моля носете разпечатана и подписана декларация за информирано съгласие. Декларацията можете да свалите от този линк: декларация