Нашият екип

Отдел „Експозиции“

гл. ас. д-р Иглика Георгиева Мишкова

 И.Д. Зам. – Директор на ИЕФЕМ

Интереси: Музеология, маскаради, етнология на всекидневието и празничната култура, обреди и обичаи, културно наследство и занаяти, антропология.
Дисертационен труд:„Образование в музея. Състояние и перспективи в България.“
Изложби: 

 • „Пътят до трапезата“ (куратор)
 • „Вотиви“  (куратор)
 • „Поздрави от… Италия и България” (куратор)
 • „Карнавалът – крал на Европа“ – в България, Италия, Хърватия, Словения, Испания и Франция (куратор)
 • „Просфора. Хляб и литургия” (куратор)
 •  „За тайните на виното” (куратор)
 • „Времена и хора“
 • „Магическата маска“ (куратор)
 • „Сурова“ (куратор)
 • „Кръстът в европейската история“ (куратор)
 • „Медникарство и керамика. Паралели и развитие.“ (куратор)
 • „Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“ (куратор на гостуваща изложба)
 • „Змиянска везба“(куратор на гостуваща изложба)
 • „Алафрангата“ (куратор на гостуваща изложба)
 • „Памет и ритуал в софийската Света гора“ 
 • „Разсеченият двор. Делник и празник на българите от западните покрайнини“
 • „Магия за любов“ 

Проекти

 • „Вотиви“, ръководител проект, финансиран от БАН.
 • „Ден година храни“. Ръководител проект, финансиран от Министерство на културата 
 • „Пътят до трапезата“. Ръководител проект,  финансиран от Лидл България 
 • „Актуализация и разширение на временна експозиция „Пътят до трапезата““. Ръководител проект, финансиран от Министерство на културата 
 •  „Образование с наука“. Ръководител на  3 годишни последователни проекти за създаване и реализация на образователни дейности в Националния етнографски музей, финансиран от Министерство на образованието и науката. (2020 -2022 ) 
 • „Етнографските експозиции и новите музейни разкази“. Ръководител проект – финансиран от ФНИ.
 • „Индустриално научно изследване (ИНИ) за иновативни експозиционни решения.“ (2018 – 2022); с ИЕФЕМ – БАН като партнираща организация, финансиран по Оперативни програми на структурните фондове (Национален иновационен фонд по договор за финансиране №9ИФ-02-18/04.12.2018 г ). 
 • „Иновативни и интегрируеми в модулни системи модули с широко приложение“ (ИИМОДули) (2020-2022); с ИЕФЕМ – БАН като партнираща организация, финансиран по Оперативни програми на структурните фондове (Национален иновационен фонд по договор за финансиране №11ИФ-02-13/02.12.2020). 
 • Европейска нощ на учените“ в ИЕФЕМ – БАН. Финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ (2018, 2019, 2020). Участник.
 • „Култура, памет, наследства в региона на южната българска граница“ . Координатор проект, финансиран от ФНИ.
 • „Открит музей“. Координатор проект, финансиран от  ФНИ.
 •  Блог НЕМ – Разработване на блог/сайт на Националния етнографски музей 2020-2022 г. Ръководител проект, финансиран от БАН 
 •  MEDITELLER – Immersive digital storytelling of the European rural intangible heritage. Научноприложен проект за заснемане, документиране дигитализиране и популяризиране на локалното културно наследство. Финансиран от Европейската комисия, програма „Творческа Европа“ (2022 – 2024). Ръководител на проекта.
 • „Carnival King of Europe“, два последователни проекта, финансирани от програма „Култура“ на Европейския съюз, Contract n. 2007 – 1094 / 001 – 001 CTU COHANT – Educational Audiovisual and  Culture Executive Agency – EACEA – Culture 2007- 2010. Ръководител български проект.
 • L’Islam, c’est aussi notre histoire. Quatorze siecles de relations entre l’Europe et la Civilisation Musulmane. Финансиран от програма „Култура“ на ЕС. Член на екипа. 
 • „C.A.N.E.P.A.L. (Culture and Nature: The European Heritage of Sheep Farming and Pastoral Life)“ – Culture Programme of EU/ Програма Култура на ЕС. Член на екипа
 • „Маски и маскаради- многоликите лица на Европа“ – програма „Култура” ЕС- 2010 -2012. Научен консултант.
 • Проект „Стимулиране на развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности”. Участник. 
 • Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“. Финансиран от Европейски фонд за регионално развитие, оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2022 -2023 ). Член на екип.

Публикации (подбрано):

Мишкова, И.; Ангелов, А.; Първанов, Б.; Петров, В.; Балтаджиев, В.; Минчева, Е.; Страхилова, И. 2021. Пътят до трапезата. Национален етнографски музей. София: Симолини – 94 ООД

Мишкова, И. 2021: От концепцията до реализацията – експозицията „Пътят до трапезата“. БЕ, 1, 134 – 145

Мишкова, И. 2021: Между два свята или пазители на традиции В: National Geographic, 1, 36 – 43.

Mishkova, I. 2021: Between Two Worlds National Geographic Текстът на английски език (редактиран и с пояснения за чужди читатели)  е публикуван в САЩ,  след което е преведен в националните издания на  Грузия, Португалия, Словения, Япония, Испания, Полша, Румъния, Германия и Финландия.

Мишкова, И. 2018: Пренареждане (или нуждата от промяна на музейната експозиция“. В: Музеи и общини, Търново, Фабер, 152 – 166.

Мишкова, И. 2018: Маскираните персонажи днес. Сб. В чест на проф.д-р Ганка Михайлова, София, АИ “Проф. М. Дринов“

Мишкова, И. 2017: Разказът за нацията в етнографските музеи на Балканите (по примери от София, Белград, Загреб и Солун) В: Музеят отвъд нацията? Серия „Дебати в музеологията”.София, Гутенберг, 129 – 158.

Mishkova, I. 2017:  Safegarding and Transmission of Intangible Cultural Heritage  – the Case „Surova“ in Museum Context  In: Intangible Cultural Heritage: Safeguarding Experiences in Central and Eastern European Countries and China. The 10th Anniversary of the Entry into Force of the 2003 Convention through the Prism of Sustainable Development.318-334.

Мишкова, И. 2016: Вотиви. Гутенберг, 5 – 39.

Мишкова, И. 2016:  Музеят  – платформа? В: История и развитие на музеите в България. 80 години Исторически музей Самоков, 142 – 153.

Мишкова, И. 2015: Образование в музея. Състояние и перспективи в България. София, ИК „Гутенберг”. ISBN 978-619-176-044-2

Мишкова, И.2015: Народният етнографски музей- мисия, експозиция, публика.(От обособяването като самостоятелен музей до края на Втората световна война). В: Лулева, Ана, Иванка Петрова (съст.)-Изследвания на културната памет, културното наследство и идентичности. София, ИК „Гутенберг”, 235 -267.

Мишкова, И. 2015:  Маскарадите в Драмско – В: Водачите на маскарада, Перник, 13-21

Mishkova,I. 2015:  The National Ethnographic Museum – mission, exhibition and audience. In : Luleva, A., Iv.Petrova. Contested Heritage and Identities in Post Socialist Bulgaria. Sofia, 15 – 191

Мишкова, И. 2014:  Експозицията като медия, музей 4.0. и етнографската презентация в България – В: Виж кой говори. Комуникационни и интерпретационни модели в музея. София, 55-61

Mishkova 2014:  Mishkova, Iglika. Mascarades en pays orthodoxe: l’exemple de la Bulgarie.  –In: Mallé, Marie-Pascale (ed.) Le Monde à l’envers. Carnavals et mascarades d’Europe et de Méditerranée, préface de Michel Agier, Paris/Marseille: Flammarion/Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 2014

Мишкова, И. 2013:  Музеят на невинността на Орхан Памук – В: Будител 

Мишкова, И. 2013: Маскарадът при баските, В: Маскарадните игри –визуален разказ, Перник, 2013,стр. 54- 60

Мишкова, И. Шаренкова, Р. 2012:  Проектът „Открит музей”: пресечна точка на минало и бъдеще. – Българска етнология,бр.4, 95-111   

Mishkova, I. 2012: Kukeri of Vresovo.- Carnival King of Europe-2 (2010-2012)p.123-131, ISBN 978-88-85352-33-9 

Мишкова, И. 2012: Сънувам старци/ сънувам сурвашкари. сборник Пътят на маскарада, под печат, издателство Аргус,Перник ,229 – 252 

Мишкова, И. Манова, Цв. 2012: Маскарадните игри в Драмско –визуален разказ –сборник Пътят на маскарада, Перник, издателство Аргус, стр.174 – 184 

Мишкова, И., Р. Шаренкова. 2011: „Носталгия в цвят ръжда” или нашите мисли за „новата музеология” – В: Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще. Габрово, том VІ, 94-107.

Шаренкова, Р., И. Мишкова 2011: Ние пред другите: Националният етнографски музей и неговата експозиция през ХХ век в няколко проекта. -В: Визии за музеологията и етнологията. Русе, 9-32

Mishkova, I. 2011: Masks and masquerades – a brief new interpretation. -In: Annalli di San Michele, 24/2011 401 – 418 ISSN 1120-5687

Мишкова, И. 2011: Бъдещето на един музей или „в очакване”….. В: Будител, 4

Мишкова 2009: Музей, посетители, образование. – В: Известия на НИМ

Mishkova,Iglika 2006: “Che sia re il bene, e che sia distrutto il male” Maschere e riti dalla Bulgaria, in : Demoni pastori e fantasmi contadini (Le maschere invernali dale Alpi orientali ai Balcani), Trento, Italy,2006, p. 74-81

Мишкова, И. 2007:  Просфори. Печати за хляб, София, ЕИМ – БАН.

Мишкова, И.2006:  Един забравен занаят – изложба „Павури. Оловно-калаени съдове от ХVІІІ – до началото на ХХ в.“  В: Българска Етнология, кн.3 ,105-106.

Мишкова, И., Данова, Р. 2006:  Производството на маски – занаятили манифактура? В:Занаятите-минало, настояще, бъдеще, Габрово 

Мишкова, И. 2005:  Музеите и посетителите-В: Юбилейни Понтийски четения Варна, 

Мишкова, И. 2005: Магическата маска. Мултимедиен каталог.

Mishkova, I. 2003:  Die Museen und die bulgarische Gesellschaft 1878-1914- Offentlichkeit ohne Tradition (Bulgariens Aufbruch in die Moderne), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, p. 231-247

Mishkova, I. 2002: Das Neue Licht (Der Fruhling in Europa und im Orient), Leipzig, CD catalog 

Мишкова, И. 1999: Образователната работа на НЕМ. В: Другият музей, София, ЦИ”Сорос” 

Mishkova 2012: Кукери от с.Вресово- Koukeri from Vresovo. In Carnival King of Europe –II 2010 – 2012. Documentary films. Edited by Giovanni Kezich, Antonella Mott, Michele Trentini ISBN 978-88-85352-35-3

Мишкова,И., Христов, П.,  А. Ангелов, А. Тонев, И. Страхилова, В. Балтаджиев, В. Борисова, В. Петров. 2018: Времена и хора. Живите традиции на България. ИЕФЕМ-БАН, 28 

Контакти:
1000 София ул. „Московска“ 6А
e-mail: iglika.mishkova@iefem.bas.bg