Нашият екип

гл. ас. д-р Милена Гришева Катошева

Ръководител отдел „Работа с публики и образователни програми“

Интереси: Музеология, дарителство в музеите, музеи и образование; българско народно облекло, традиционни художествени занаяти; българска възрожденска история и култура, християнство и свети места; конфесионални общности в България, българският етнос зад граница; балканска история, литературна история, културен туризъм и др.

Дисертационен труд: „Ролята на дарителството за развитие на музейните колекции в България“

Изложби:
„Литературната аптека на Димитър Димов“, НЛМ, МУ – Пловдив, 2020 г. (съавтор, организатор) „

„Димитър Димов в писма и спомени“, НЛМ, София, 2019 г. (автор)

„Венец за българката“ – избрано от етнографската колекция на КМ „Петко и Пенчо Славейкови“. НЛМ, 2017 г.; 2022 г. (съавтор, куратор)

„Литература и памет“ – юбилейна изложба. НЛМ, София (2016), Бургас (2017), Свищов (2017), (съавтор, организатор, куратор)

Участие в проекти:
„Осигуряване на достъп за хора с увреждания в къщите музеи към Националния литературен музей и разширяване на възможностите за представяне и популяризиране на литературното наследство“. НЛМ, 2021 г. (съавтор на проектното предложение и организатор).
„Образование в литературния музей“ по Програма „Образование с наука“ на МОН, 2019/2020 г. НЛМ, в партньорство с ИЛ към БАН. (съавтор на проектното предложение, координатор, ментор)
„Модата в романите на Димитър Димов“ – национален ученически конкурс за художествена скица. НЛМ, 2020 г. (автор на идейната концепция, организатор, жури)

Публикации (избрано):
За Димитър Димов и неговия майчин род Харизанови. В: За буквите – О писменехь. Кирилометодиевски вестник. бр. 63/март 2021. с.8-9.

Ролята на дарителството за формиране и развитие на музейните колекции. В: Музейните колекции: формиране, съхранение, изследване, представяне. Шумен, 2020. с. 82 – 96. ISBN: 978-619-00-1163-7.

Димитър Димов и неговият бащин род. В: Будител, 1(51)2019. с. 25-35.

За някои преводи на романа „Тютюн“ на Димитър Димов. В: Чуждоезиково обучение. т.46, бр. 6 (2019). с. 608-612.
Дарителските кампании в българските музеи – съвременни аспекти. В: Сборник от Международната конференция „Благотворителност и култура на дарителството“ (140 години от създаването на НБКМ). София, 2019, с. 249-260.

За някои дарения в къща музей „Димитър Димов“ – Национален литературен музей. В: Културната памет във времето и пространството. Университетско издателство. София, 2018. 406 – 415.

On some donations to the Dimitar Dimov house-museum. In: Hiperboreea journal. [Balkan History Association]. Bucharest, 2018, Vol. V, № 1. pp. 57-69.

Етнографската сбирка на Петко Славейков. В: Будител, юли-септември 2017.

Ролята на общините за опазване и социализация на историческите къщи музеи. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция „Музеи и общини“, Фабер, 2017, с. 133-139.

Дарителските кампании на музеите като форма за насърчаване на гражданската ангажираност. В: Социалните функции на музея през XXI век. НМЗХ, София, 2016, с. 169-174. ISBN 978-954-92875-5-4.

Поглед към дарителската традиция в Трявна от 70-те години на ХХ век насам. В: Сборник от национална научна конференция „Трявна и тревненци в националната история и култура“. Трявна, 2016. с. 513 – 520.

Свети Сава – светецът на българи и сърби. В: Будител, бр.3(29), 2013. с. 36-46.

Предание за Света Петка и вкаменената пита. В: Encyclopedia Slavica Sanktorum. Достъпно от http://eslavsanct.net/viewobject.php?id=1855&lang=bg

Оброчни кръстове, параклиси, светци. В: Littera et Lingua – електронно списание, бр. Зима, 2012. ISSN 1312-6172.
Жива старина. В: Будител, бр. 2(24), 2012. с. 54-65.

Салмидесос – минало и настояще. В: Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив, 2011, съст. Д. Парушева, М. Кисикова, УИ “Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2011 г. с. 188-194.

Контакт: milena.katosheva@iefem.bas.bg