Рядък и ценен експонат обогати колекциите на НЕМ

Рядък и ценен експонат обогати колекциите на НЕМ

През октомври 2023 г. Националният етнографски музей обогати колекциите си със закупуването на един рядък и изключително ценен експонат. Това е медна, калайдисана тава от периода на ранното Българско възраждане (втората половина на XVIII – първата половина на XIX век), декорирана с изкован религиозен сюжет. В кръгъл медальон в центъра са представени конните фигури на св. Георги и св. Димитър в ход един към друг, на фона на архитектурен пейзаж. В краката на конете са показани повалените изображения на дракон и човешка фигура, в съответствие с иконографския канон. Над светците, в небесен сегмент, е изобразен Христос, обгърнат в мандорла (сияние в овална форма), благославящ с двете си ръце. По външния ръб на медальона е разположен растителен фриз от стилизирани волути.

Голямото майсторство при оформлението на образите и забележителната прецизност на изработката, свидетелстват, че изделието е творба на някой от водещите медникарски центрове в Западна България (вероятно Видин или София).

Този тип изделия се поръчват от частни лица, за да бъдат дарени на енорийска църква или манастир. Там те се ползват за дискоси по време на литургии. Върху дъното на съда вторично са гравирани инициалите „Н.Н“, показващи вероятно началните букви на имената на дарителя.       

 

Националният етнографски музей представя изложбата „Бежанци“, посветена на 120-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание

Националният етнографски музей представя изложбата „Бежанци“, посветена на 120-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание

На 14.12.2023 г., от 17:30 ч., в Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Бежанци“, посветена на 120 години от Илинденско-Преображенското въстание. Отбелязването на годишнината обикновено се свързва с представяне на историческите факти за събития и политически процеси, с разкази за героизъм, победи, загуби и жертви. Но бурното време на Балканите от края на ХIХ – средата на ХХ в. води до размествания на населението, до жестокости и насилия, потеглят бежански кервани. Отварят се рани, които трудно зарастват с поколения, а спомените за напуснатите места остават като колективна болка, макар че се помнят и изяви на човещина и взаимопомощ.

В най-новата си изложба – „Бежанци“ – екипът на Националния етнографски музей обръща внимание на чисто човешката страна на бежанския проблем, представяйки разказ за хората, които от страх от преследване и заради заплаха за живота си напускат местата, където са родени и живеят, и се отправят на път, за да намерят ново убежище, нови близки и спасение. Място, на което да лекуват своите рани, да споделят, да обичат, да гледат децата си, да си спомнят, да не забравят хората, протегнали ръка за помощ.

Чрез документи, снимки, спомени и интервюта експозицията разказва за връзката с родната земя, за травмата, болката, несигурността, недоверието, но също и за проявената смелост, неугасващата надежда и жажда за живот, милостта. Музейният разказ се допълва и от ценни експонати, стигнали до колекциите на НЕМ по пътя на бежанските кервани.

На откриването на изложбата гостите ще имат възможност да чуят и една песен, пренесена от бежанци – „Станке ле, урумбеглийке“, в изпълнение на народната певица Дарина Славчева, музикален съпровод на гъдулка – Христина Белева.

Изложбата, реализирана с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Българска академия на науките, може да бъде посетена до края на март 2024 г.

НЕМ с вход свободен за „Европейски дни на наследството – 2023“

НЕМ с вход свободен за „Европейски дни на наследството – 2023“

На 17 септември 2023 г. Националният етнографски музей и Националната галерия се включват в инициативата „Европейски дни на наследството – 2023“. Двете институции ще работят с вход свободен от 10.00 до 12.00 ч.

В експозиционните пространства на музея ви очакват изложбите:

130 години Народен музей;

Пътят до трапезата;

Потопеното наследство.

Заповядайте!

STORYTELLING IN MUSEUMS

THE INSTITUTE OF ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES WITH ETHNOGRAPHIC MUSEUM – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

is pleased to invite you to participate in

the Sixth international conference in the series

„DEBATES IN MUSEOLOGY“

оn the subject of

STORYTELLING IN MUSEUMS

On November 7 and 8, 2023, an international conference will be held, organized by the Research Department of the National Ethnographic Museum (IEFSEM – BAS), dedicated to storytelling.
Storytelling is one of the means by which every culture communicates shared beliefs and values. Museums, irrespective of their particular profile, are in themselves repositories and vaults of the histories and the stories of objects and artifacts, as well as to the people who produced them, used them and passed them to the museum; to those who have studied and exposed them.
There are many ways in which museums not only represent history, but also tell stories in their exhibitions and websites. Storytelling helps convey different messages, brings people together and connects them through emotions and perceptions. In this way, the museum assumes the role of an institution that both has its public commitment and influences the public, giving it the opportunity to (co)experience. Many specialists with different professions and academic background unite their creative energy to initiate an active communication with the museum audience, by which storytelling is implemented, directly involving the visitors in it.

General topics:

 • History, Ethnology, Archaeology, Literature – Theory, Ideology and Museum Narrative
 • The Museum Narrative and Education
 • The Tangible and Intangible Heritage in The Museum – Forms of Storytelling
 • Virtual Museum Exhibitions and Storytelling.
 • Exhibition Themes and Stories About Them – Between General Motifs and Personal Stories.
 • The Exhibition as a Narrative and the Narrative about the Exhibition.
 • Museum Goals and Audiences. Engaging Museum Audiences through Storytelling.
 • Teams Engaged in The Museum Storytelling Experience and their Roles – Researchers, Curators, Editors, Designers, Architects, Educators, Scenographers, Directors, Writers, etc.

Work Languages: Bulgarian and English

След рецензиране докладите ще бъдат издадени в поредния шести том „Дебати в музеологията“.

After peer-review, the papers will be published in the sixth consecutive volume „Debates in Museology“.
We will be accepting your submissions until September 5, 2023 on the following address: storytelling.museums.conference@gmail.com. Consisting of name and institutional affiliation of the author, title, short summary (up to 1000 words) in Bulgarian and English (for Bulgarian participants) and in English for our foreign guests. You can download the application form
here.

Travel expenses are at the expense of the participants.
Approved participants submit their texts for printing by November 3, 2023.

Organizing Committee:
Assist. Prof. Iglika Mishkova, PhD
Assist. Prof. Bozhidar Parvanov, PhD
Assist. Prof. Iliya Valev, PhD
Assist. Prof. Milena Katosheva, PhD
Assist. Prof. Angel Angelov, PhD
Radina Ilieva, PhD
Mariya Boyanova

Разказване на истории в музеите

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в
Шестата международна научна конференция от серията

„ДЕБАТИ В МУЗЕОЛОГИЯТА“

на тема

Разказване на истории в музеите

 

На 7 и 8 ноември 2023 г. ще се проведе международна научна конференция, организирана от Научната група на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ – БАН), посветена на разказването на истории.
Разказването на истории е начин, по който всяка култура предава споделени вярвания и ценности.  Музеите, независимо от профила си, са хранилища и трезори на история и истории на обекти; на хората, които са ги произвели, употребявали и предали на музея; на онези, които са ги проучвали и експонирали.
Множество са подходите, с които музеите не просто показват история, а разказват истории в своите експозиции и интернет страници. Разказването  помага за предаване на различни послания, обединява хората и ги свързва чрез емоции и възприятия. По този начин се  повишава ролята на музея и налагането му като институция, която има своята обществена ангажираност и въздейства  върху публиката, давайки ѝ възможност да (съ)преживява. Множество специалисти с различен професии и образование обединяват творческата си енергия за създаване на активна комуникация с музейната публика, в която се работи по разказването на историите и включването на посетителите в тях.

Тематични направления:

 • История, етнология, археология, литература – теория, идеология и  музеен разказ.
 • Музеен разказ и образование.
 • Материалното и нематериално наследство в музея – разказване на истории.
 • Виртуални музейни експозиции и разказване на истории.
 • Експозиционните теми и разказите за тях – между генералните мотиви и личните истории.
 • Музейната експозиция като разказ и разказът за музейната експозиция.
 • Цели и публики. Ангажиране на музейните публики посредством разказване на истории.
 • Екипи, ангажирани с разказване на истории в музейните експозиции и техните роли – изследователи, куратори, уредници, дизайнери, архитекти, педагози, сценографи, режисьори, писатели и др.

Езици на конференцията: български и английски.

След рецензиране докладите ще бъдат издадени в поредния шести том „Дебати в музеологията“.

Очакваме Вашите заявки до 5.09.2023г. на адрес:  storytelling.museums.conference@gmail.com
с име и институционална принадлежност на автора, заглавие, кратко резюме (до 1000 думи) на български и английски език. Заявката можете да изтеглите от тук.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Одобрените участници предават текстовете си за печат до 3.11.2023 г.

Организационен комитет на конференцията:
Гл. ас. д-р Иглика Мишкова
Гл. ас. д-р Ангел Ангелов
Гл. ас. д-р Божидар Първанов
Гл. ас. д-р Илия Вълев
Гл. ас. д-р Милена Катошева
Д-р Радина Илиева
Мария Боянова

Изложба „„Когато момчето става мъж…” Казармата през „ОНЕЗИ” 45 години”

Изложба „„Когато момчето става мъж…” Казармата през „ОНЕЗИ” 45 години”

На 20 юни 2023 г. от 18.00 ч. в централното фоайе на бившия Княжески дворец ще бъде открита изложбата „„Когато момчето става мъж…” Казармата през „ОНЕЗИ” 45 години”. Експозицията представя сбирка от автентични предмети от изследвания период – униформи, знаци и емблеми на видове и родове войски, войнишко снаряжение, лични вещи и др. Показани са документи и интересни фотографии. В информационни табла са поместени и цитати от разкази на отслужили наборна военна служба мъже, техните лични преживявания и виждания по отношение на този житейски етап.

В тематичен план изложбата е военно-историческа и етноложка. Тя излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците.

„Чрез тази експозиция правя опит да представя темата за казармата, която вълнува поколения българи (не само мъже, а и жени) по един по-популярен, но и достатъчно сериозен начин,“ коментира авторът на изложбата гл. ас. д-р Илия Вълев от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. „Като човек, който не е отбивал наборна военна служба, имах доста въпроси за това каква роля играе казармата в житейския път на мъжа, преди отмяната на нейния задължителен характер. Намерих не малко отговори, които съм се опитал да обясня в своите изследвания, включително и в изложбата“, допълва той.

Малките (а и по-пораснали) деца ще открият в изложбената зала фото-рамка, изобразяваща първата страница на военно-отчетна книжка, както и развлекателната игра „Постави правилно каската на войника“. Сред любопитните предмети са: обувки „цинтарки“, т.нар. „нож на дневалния“, паласки, мешка с бойна готовност, подаръци към новобранеца, получени на новобранската му вечер, дори хигиенни и козметични принадлежности, използвани от мъжа в казармата.

Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. Тя ще може да бъде посетена до 20 август 2023 г. на етаж 2 на Националния етнографски музей.