Нашият екип

Отдел „Колекции“

д-р Чавдар Валентинов Димитров

 Уредник

Интереси: етнография на приложни изкуства, по специално българските килимарство и керамика през Възраждането; етнология и история на Новото време; музеология
Дисертационен труд: Наративното осмисляне на културни светове във възгледите на Дейвид Кар и Пол Рикьор – сравнителен анализ между феноменология на дейността и херменевтика на дистанцираността.
Изложби: 
Kуратор
Изложба „Из краищата на шевицата“. Куратор: д-р Чавдар Димитров; Членове на екипа: д-р Денис Исаев, Валери Петров – уредник,  Елка Минчева – архив ИЕФЕМ, Радостина Иванова – фондохранител, Мая Вълчанова – фондохранител. Камерна изложба 2021 
Член на екип:
Изложба „Пътят към трапезата“. Куратори и екип: : гл.ас.д-р Иглика Мишкова, гл.ас.д-р Андрей Тонев, д-р Денис Исаев, д-р Чавдар Димитров, Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник, Стамен Кънев, Илиана Страхилова – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Гергана Байкушева – реставратор, Илия Николов – реставратор, Елка Минчева – архив ИЕФЕМ, Веселин Апостолов – фондохранител, Лилия Николова – фондохранител, Филип Петров – технически специалист, Мартина Денева – музеографски проект, Елена Стумбова – сценография, Стела Стойнова – сценография. Голяма изложба 2020
Изложба „Традиционни знания и практики: нематериалното културно наследство на Истрия, в националните регистри на списъците на Юнеско“. Куратор: д-р Денис Исаев; Членове на екипа: д-р Чавдар Димитров, Валери Петров – уредник. Камерна изложба – гостуваща в НЕМ 2021 
Участие в проекти: 
Проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
Публикации:
Димитров, Ч. 2021. Експозиция „Из краищата на везмото“ в ИЕФЕМ – БАН. В: Троева, Евг. и В. Янкова. (Съст.) Българска етнология, кн. 3, 463-466.
Димитров, Ч. 2021. Проблеми на културното време-място, Пирон 21, Спасова К. (ред.). [online]http://piron.culturecenter-su.org/category/21/?fbclid=IwAR0Uk_tn-LoEUMRdNfMG56A9gzHu78dNYzyYqfugAzldDzP6XE4WPHeQbkM
Димитров, Ч. 2020. Емоционално-наративното съществуване. Философски алтернативи, XXIX, 5, Институт по философия и социология при БАН, 75-97.
Димитров, Ч. 2019. Пред-наративността във виждането на Пол Рикьор за транскултурална необходимост, – в: Харизанова, О. (съст.). Сборник с доклади от „Докторантски четения 2/2018”, сс. 183-194. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Димитров, Ч. 2018. Към някои критични рецепции на проекта за наративна история на Дейвид Кар, – в: Харизанова, О. (съст.). Сборник с доклади от „Докторантски четения 1/2017”, с. 267-280. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Димитров, Ч. 2018. Какъв е залогът във ‘Време и разказ’ на Пол Рикьор?, Философия / Philisophy (azbuki), vol. 27, no 4, сс. 379-412.
Димитров, Ч. 2018. Наративната история като екстензия на ‘сюжетизиране’-то (Пол Рикьор), – в: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Книга Докторанти, Том 3, сс. 195-218. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Димитров, Ч. 2017. Към измеренията на историческия свят във феноменологията на Дейвид Кар, – в: Харизанова, О. (гл. ред.). Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Докторанти, Том 2, с. 399-418. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. 
Dimitrov, Ch. 2018. Literature and the Extra-temporal: Paul Ricoeur on Proust’s Novels of Time, Language, Literature, and Interdisciplinary Studies, vol. 1, issue 4. [online] http://ellids.com/research/volumesissues/archive-1-4/
Dimitrov, Ch. 2018. The Tale of ‘The Magic Mountain’ in the Analysis of Paul Ricoeur, Language, Literature, and Interdisciplinary Studies, vol. 2, issue 1. [online] ellids.com/archives/2018/09/2.1-Dimitrov.pdf
Dimitrov, Ch. 2019. Philosophical Hermeneutics: Between Gadamer and Ricoeur, NotaBene 45, Pоpоvа G (ed.) [online] part 1: https://www.notabene-bg.org/read.php?id=873 part 2: https://www.notabene-bg.org/read.php?id=874
Контакт:
 chavdar.dimitrov@iefem.bas.bg