Нашият екип

Отдел „Колекции“

д-р Денис Сабинов Исаев

Уредник

Интереси: Историография на тракийските изследвания, археологическите паметници, образците на устния и литературен орфизъм и взаимодействията с ранното християнство.
Дисертационен труд: Старинни исторически дискурси във Веда Словена
Изложби: 
Kуратор
Изложба „Традиционни знания и практики: нематериалното културно наследство на Истрия, в националните регистри на списъците на Юнеско“. Куратор: д-р Денис Исаев; Членове на екипа: д-р Чавдар Димитров, Валери Петров – уредник. Камерна изложба – гостуваща в НЕМ 2021
Член на екип:
Изложба „Пътят към трапезата“. Куратори и екип: : гл.ас.д-р Иглика Мишкова, гл.ас.д-р Андрей Тонев, д-р Денис Исаев, д-р Чавдар Димитров, Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник, Стамен Кънев, Илиана Страхилова – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Гергана Байкушева – реставратор, Илия Николов – реставратор, Елка Минчева – архив ИЕФЕМ, Веселин Апостолов – фондохранител, Лилия Николова – фондохранител, Филип Петров – технически специалист, Мартина Денева – музеографски проект, Елена Стумбова – сценография, Стела Стойнова – сценография. Голяма изложба в НЕМ 2021
Изложба „Из краищата на шевицата “. Куратор: д-р Чавдар Димитров; Членове на екипа: д-р Денис Исаев, Валери Петров – уредник,  Елка Минчева – архив ИЕФЕМ, Радостина Иванова – фондохранител, Мая Вълчанова – фондохранител. Камерна изложба 2021 
Изложба „Женска мобилност” – ИЕФЕМ-БАН бе домакин на международна кръгла маса и обучение, организирани в рамките на паневропейската COST-мрежа “Women on the Move”. Камерна изложба 2021                                                                    
Публикации:
Исаев Д. „Народът Кабиле в Северна Африка. Годишник на Департамент „История“.  НБУ, приета за печат: 2022.
Исаев Д. „Науките за древността, въпреки социализма. Сборник в чест на проф. Пламен Цветков, продължение на кръглата маса „Светът през 21 век. История и надежда“. НБУ, приета за печат: 2021.
Исаев Д. „За някои метафори на личността в Древна Тракия. ИСТОРИЯ, ХОРА, ЦЕННОСТИ. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА 70-ГОДИШНИНАТА НА ДОЦ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ“. НБУ, 2022, ISBN:978-619-233-195-5 (печатно издание), 74-88.
Исаев, Д. „Един важен документ, касаещ създаването на научната дисциплина „Тракология“ и развитието на археологията в България. ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ“, 20, Род, 2022, ISSN:1311-493Х.
Исаев Д. „Тракийската царска идеология или несвършека на тракийският свят. Пренасянето на сакралност (Локално – регионално – национално). Годишник на Асоциация „Онгъл“, 19, РОД, 2021, ISSN:ISSN 1311-493X, 188.
Исаев Д. „Видове време и взаимодействията им в пространствата на епоса „Веда Словена“. Thracia, XXIV, 1, ИБ с ЦТ – БАН, 2019, ISSN:0204-9872, 370-380.
Исаев Д. „Една хипотеза за социален ред, отразен в епоса Веда Словена. Родопа планина – земя на богове, хора и храмове, ИМ – Велинград, 2019, ISBN:978-954-9299-7-4.
Исаев Д. „Актуалното състояние на научната дисциплина Тракология“. Годишник на Департамент „История“. НБУ, 2018
Исаев Д. Възможни етнокултурни взаимодействия, съхранени в епоса „Веда Словена“. Полетата на етнологията, 16, год. ХII, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, 2018, ISSN:1311-493Х, 335-340.
Исаев Д. „За един синкретичен паметник от територията на Горна Джумая.“ ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КЮСТЕНДИЛ, XIX, РИМ – Кюстендил, 2017
Исаев Д. „Социалният ред, отразен в епоса Веда Словена“. Годишник на Департамент „История“, VIII, НБУ, 2013, ISSN:1313-7301, 444-467
Контакт: 
dennis.isaev@iefem.bas.bg