Нашият екип

Отдел „Експозиции“

гл. ас. д-р Елена Илиева Водинчар

Куратор 

Интереси: Българи в Бесарабия, миграции, идентичност, междукултурен диалог. Българска традиционна култура. Музеи, музейни колекции, културно наследство, критическа музеология.
Дисертационен труд: „Календарна обредност и идентичност на българските преселници в Бесарабия”.
Изложби:
Куратор:
Изложба „Българите в Бесарабия. 200 години от преселването” , НЕМ 2012 
Изложба „Коледа в символи и знаци”, НЕМ-2013.
Изложба „Великденска плетеница”, НЕМ-2014.
Изложба „Куклен свят” , НЕМ-2014
Изложба „Монголия –полъх на степта”, НЕМ-2015.
Изложба „Дар, власт, политика”, НЕМ-2015
Изложба „Етнографски сюжети. На Димитър Маринов посвещаваме“ , НЕМ-2016.   
Участие в проекти: 
Проект: „Кой прави и кой облича дантела? Тенденции в представянето на совалковата и шитата дантели в съвременността. (Изложба и трети международен приложен семинар)“ (2018-2019 г.)
Проект: „Европейска нощ на учените” (2018-2019). Участник в проект: „Европейска нощ на учените” (2018-2019).
Проект: „Българите в Урал и Сибир през XX-XXI в.: история, култура, идентичност“ (15.09.2019 – 2022) финансиран от ФНИ-МОН.
 Проект: КИННПОР ННП Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (2019-2021), финансиран от МОН.
 Проект: Наследство БГ BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ”. Подпроект: „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ (2019-2022). 
Публикации:
Монография:
Водинчар, Е. Календарна обредност и идентичност у българите в Бесарабия. Парадигма, 2019, ISBN:978-954-326-408-7. 384 стр.   
Студии и статии:
Водинчар, Е., Кляус, М. П. Пастърма как маркер культурной идентичности болгар. – Этнографическое обозрение. № 4, 2020, ISSN:0869-5415, 57-71.  
Водинчар, Е. Културните политики сред българите в чужбина и предизвикателствата на Ковид 19. – Български фолклор, кн. 1, 2021, ISSN:0323-9861, 61-74.    
Водинчар, Е. Формиране на наратив за етнокултурния образ на българските преселници в Бесарабия. Буджак: от прошлого к настоящему. Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека., Кишинев: Ин-т культурного наследия М-ва образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. 2019, ISBN:978-9975-3344-2-6, 423-448.  
Водинчар, Е., Кляус, М. П. Мясные блюда болгарской кухни пастърма и суджук: традиции и инновации. Вкус Европы. Антропологическое исследование культуры питания., Москва: ИЭА РАН, 2020, 314-349    
Водинчар, Е. Музеят в контекста на националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Сантова, М., И. Станоева, М. Иванова, М. Любенова, Ст. Ненова, Д. Фокас (съст.). Опазване на културното наследство – анализи, документи, практики, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, ISBN:978-619-245-091-5, 62-80.   
Георгиев, Г., Водинчар, Е. Стари институции с нови функции. Общоселищните църковни празници у българите от Бесарабия днес. – В: Борисова, М., Я. Гергова (отг. ред.), Борисова, М., Л. Гергова, Я. Гергова, Й. Еролова, Т. Матанова (ред.). Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот. София: ИЕФЕМ – БАН, 2017. С. 300-312.  
Водинчар, Е., Комитска, А. Идеи и виждания за етнографското експониране. – В: 110 години Национален етнографски музей – минало, настояще, перспективи. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2018, ISBN:978-954-322-949-9. С. 29-37.    
Водинчар, Е. Дълбошкото съкровище – размисли върху биографията на една колекция. – В: Дунав – Днестър: Годишник, бр. VI, / Univ. de Stat Taraclia „Grigorii Ţamblac“ ; науч. ком.: Мария Паслар [и др.] ; редкол.: Васил Кондов [и др.]. – Taraclia : S. n., 2019 (Tipogr. „Centrografic“). ISBN 978-9975-9568-8-8. / ISSN 1857-2758. С. 10-19.   https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Godisnik_Nr_6_16.09.18_b555.pdf 
Водинчар, Е. Христо Вакарелски и Македония. „Патриотична мечта“ и „протест“ на едно преселване. – В: Иванова, Н. Кънев, Ст., Яниславова, М., Първанов, Б. (съст). София-Скопие: културни модели и миграции., София: Ерове. 2019. ISBN:ISBN: 978-619-7313-13-0. С. 172-185.  
Водинчар, Е., Кънев, Ст. Вол в болгарской народной культуре и его охранительные функции: размышления на примере музейного экспоната. – В: Аbyss (Вопросы философии, политологии и социальной антропологии), 2 (12), ФГБОУ ВО „Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева“. 2020. ISSN:2587-7534. С. 1-15.     http://abyss.su/abyss_issue/12/7    
Водинчар, Е. Музеят на диаспората в Бесарабия като пространство на взаимодействие с миналото. – В: Непознатите. Сборник доклади и статии. Съст. Зоя Микова, Бехрин Шопова. Пловдив: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. 2021. ISBN:978-954-2963-83-7. С. 211-219. Национално академично издателство.   https://www.artacademyplovdiv.com/amtii/Konferencii/Nepoznatite%202020.pdf    
Водинчар, Е. Коледните песни у българите в с. Чийший, Болградски район, Одеска област, Украйна. – В: Болгарская этническая общность в республике молдова: история и современное состояние. Сборник докладов международной научной конференции, посвященной 200-летию издания «Инструкции о сельских приказах» главного попечителя Ивана Никитича Инзова и Дню бессарабских болгар. 29 октября 2021 г. Тараклия. 
Водинчар, Е. Нематериалното културно наследство на българите в Бесарабия. Добри практики в опазването. – В: Сантова, М., В. Ганева-Райчева, И. Станоева, М. Иванова, М. Любенова, Ст. Ненова, М. Станева, Д. Фокас (съст.). Нематериално културно наследство. Актуални проблеми. Сборник с материали от международна научна конференция „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от Българската академия на науките“, посветена на 150 години от създаването на Българската академия на науките. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. 2021. ISBN:978-619-245-088-5. С. 315-325.  
Водинчар, Е. Сибир в паметта на българите в Бесарабия. – В: Научный альманах „Традиционная культура”. 22, 2, Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова. 2021. ISSN:2410-6658. С. 101-110     http://www.trad-culture.ru/article/sibir-v-pametta-na-blgarite-ot-besarabiya   
Водинчар, Е. Календарната обредност и родови отношения (примери от българската общност в Бесарабия). – В: Български исторически четения. Наследство българско. Варна: ANDARI, 2020, ISBN:978-619-91102-4-9, с. 77-87.  
Контакт: 
 elena.vodinchar@iefem.bas.bg