Нашият екип

гл. ас. д-р Илия Желязков Вълев

 Ръководител отдел „Експозиции“

Интереси:

 • традиционни народни вярвания;
 • практики и средища на религиозен живот;
 • народна обредна и празнична система;
 • институционални общности;
 • военни традиции и обичаи;
 • военно-историческо наследство.

Дисертационен труд:
„Етнокултурна характеристика на казармата през социализма (1944-1989 г.)“.
Изложби (избрано):
Авторски музейни изложби (временни)

 • „Обредни хлябове“;
 • „Звуци от Балкана – традиционни музикални инструменти“;
 • „Гергьовденска обредност“;
 • „Еньовденска обредност“.

Авторски музейни изложби (пътуващи):

 • „Великденска обредност“;
 • „Когато момчето става мъж. Казармата през „ОНЕЗИ“ 45 години“.

Музейни изложби в съавторство (временни):

 • „Пътят на хляба“ (в съавторство с Мирослав Йорданов);
 • „Отвъд притеглянето на Земята – 34 години от полета на Александър Александров в Космоса” (в съавторство с Мирослав Тошев).

Музейни изложби в съавторство (пътуващи):

 • „Традиционни празници в Етъра“ (в съавторство с доц. д-р Ангел Гоев и Иванка Лилова);
 • „Кога си на кон хем седиш, хем ходиш. Конят в бита на балканджията“ (в съавторство с Мирослав Йорданов и Росица Бинева).

Проекти:

 • „Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“, национален проект на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на научния екип.
 • „Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“, национален проект на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на научен екип.
 • “Националните граници – интердисциплинарно проучване и преподаване“, национален проект, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на научния екип.
 • „Да съхраним духа на етносите жив”, национален проект на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – град Антоново, консултант и експерт.
 • „Модели и концепции на сериозни образователни игри чрез свързани мултимедийни ресурси от военно-историческо наследство”, национален проект на Института по математика и информатика при Българска академия на науките, член на научния екип.
 • „По пътя на българските градинари”, международен проект на Изследователския институт на българите в Унгария към Българското републиканско самоуправление в Унгария, член на научния екип.
 • „Active Memories (ACTMEM)”, международен проект по програма Еразъм+, координатор от българска страна „Европейски информационен център Europe Direct“ – Велико Търново, член на научен екип.
 • “MAE – Memories Across Europe”, международен проект по програма Еразъм+, координатор от българска страна „Европейски информационен център Europe Direct“ – Велико Търново, член на научен екип.

Подбрани публикации:

Вълев, И. Оброчища и оброчни места в Дряновско. – В: Известия на Исторически музей – Дряново, т. 1. Дряново, 2009, ISSN: 1313-9371, с. 178 – 188.

Вълев, И. Курбанът за здраве в чест на Свети Иван Рилски Чудотворец при хижа Кръстец, Тревненско. – В: Храната – сакрална и профанна, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2010, ISBN: 978-954-400-292-3, с. 92 – 104.

Вълев, И.Общоселска служба в Антоновско. – В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. Велико Търново, 2010, ISBN: 978-954-524-761-3, с. 34 – 42.

Вълев, И. Общоселска служба и курбан за храмов светия-патрон – традиции и приемственост (по материали от Североизточна и Централна България). – В: Светът на българина през XX век. София: Парадигма, 2011, ISBN: 978-954-326-159-8, с. 449 – 462.

Вълев, И. За кого и защо бият камбаните (историята на две камбани в АЕК “Етър”). – В: Есенни четения Сборяново 2011/2012 – От находката до витрината, т. 8/9. Велико Търново: Фабер, 2013, ISBN: 978-954-400-966-3, с. 439 – 448.

Вълев, И. „Бяхме войници” (етноложко изследване на казармата – проблеми и методология). – Военноисторически сборник, 2014, кн. 1, ISSN: 0204-4080, с. 5 – 12.

Вълев, И. „Ковачница за мъже” или … Задължителната наборна казарма в представите на българина през социализма. – В: Епохи, кн. 2 (2014), Велико Търново, 2015, ISSN: 1310-2141, с. 236 – 250.

Вълев, И. Казармените спомени като част от културното и военноисторическото наследство на България. – В: Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация. Т. 1. Велико Търново, 2015, ISSN: 2367-8038, с. 96 – 99.

<http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-1/KIN-2014-1.pdf>

Valev, I. On Both Sides of the Portal – Gender Attitudes to the Conscription during Socialism. Venets. The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies. Volume 6, Number 3, 2015, ISSN: 1314-0256 (Online), pp. 322 – 338.

<http://www.venets.org/getfile.php?id=219>

Valev, I. Searching and Collecting Conscription Memories – Important Part of Saving Bulgaria’s Cultural and Military History Heritage. – В: International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. Veliko Tarnovo, Bulgaria, September 28–30, 2015. Innovations and Culture – Regional Problems and Solutions Workshop Proceedings. Issue no. Special/2015. ISSN: 1314-4006, pp. 65 – 71.

Вълев, И. Абстрактно-митологични представи за казармата в Най-ново време. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, Т. 31, 2016, ISSN: 0861-5888, с. 201 – 207.

Вълев, И. Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма. София: Военно издателство, 2016. 272 с. с ил. ISBN 978-954-509-556-6.

Вълев, И. Армията като обект на етнологията? (Или защо изучаването на „казармата” обогатява познанията ни за българската култура). – В: Дни на науката’2016. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Велико Търново, 2017, ISSN: 1314-2283, с. 98 – 103.

Valev, I. The Conscription – School „for War“ or School „for Peace“? – Venets. The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies. Volume 8, Number 2, 2017, ISSN: 1314-0256 (Online), pp. 201 – 208.

http://www.venets.org/getfile.php?id=265

Noev, N., M. Goynov, Vl. Sapundjiev, Valev. A Serious Educational Game of Bulgarian Military and Historical Heritage. – В: International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. Burgas, Bulgaria, September 7–9, 2017. Proceedings, Vol. VII, ISSN: 1314-4006, pp. 249 – 254.

Вълев, И.От „Стани нине, господине” до „Велик е нашият войник” – поглед към коледуването и наборната военна служба като ритуали на преход. – В: Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихива. София: Просвета, 2018, ISBN: 978-954-01-3551-9, с. 292 – 300.

Вълев, И. От „Изпращане на набора” към „Младежки вечери” – един стар равногорски обичай с нова визия. – В: Светът на българина през XX век. Втора национална научна конференция. София: Парадигма, 2018, ISBN: 978-954-326-345-5, с. 499 – 509.

Noev, N., Valev, St. Kancheva, Vl. Sapundjiev. A Model of Content Structure for a Serious Educational Game Related to the Military and Historical Heritage Presented through the “Mission Opalchenets” – Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Volume 8, 2018, ISSN: 1314-4006, pp. 151 – 158.

Вълев, И., Д. Харбалиев, Ст. Стефанов. По въпроса за военноотбранителната система на Търново от втората половина на XIX век. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, Т. 33 (2018), 2019, ISSN: 0861-5888, с. 313 – 328.

Вълев, И., Г. Чохаджиева, М. Тютюнкова. Проектът „По пътя на българските градинари” – идеи, резултати, перспективи. – Научна поредица „Културно историческо наследство. Опазване, представяне, дигитализация”, т. 5, бр. 1, 2019, ISSN: 2367-8038, с. 39 – 49.

<http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-6-bg.php?fbclid=IwAR0LBVdG6kAbQd0W27o8ocM-TTBBzNkpBkxWFEMpcEUMkrVF52cR95fP4KY>

Вълев, И. „Щом е мокро, значи е чисто!…” Войникът и грижата за личната и общата хигиена в казармата през социализма. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Т. 3, 2019. Ostendit Historia. Изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Мария Иванова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021 (за 2019), ISSN: 2603-3534 (Print), ISSN: 2603-5065 (Online), с. 243 – 268.

Вълев, И. Военната клетва като част от календарната празнична система на българите през социализма. – В: В дирята на засята бразда. Юбилеен етнографски сборник в чест на доцент доктор Маргарита Василева. Съст. Еля Цанева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, ISBN: 978-619-245-084-7, с. 297 – 307.

Вълев, И. Историческите възстановки – динамика, статика, масовка (три роли, шест преживявания, един въпрос). – Българска етнология, кн. 3, 2021, ISSN: 1310-5213, с. 403 – 428.

Вълев, И. За една друга страна на военната служба – Българската армия като „спасител” (предварителни резултати). – В: Бедствията. Антропологичен поглед. The Disasters / The Anthropological View. Сборник с доклади от международната конференция „Ethnography of Disasters / Етнография на бедствията. София, 11 – 12 май 2021. Маева, М., Й. Еролова, Е. Цанева (съст.). София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2022, ISBN 978-619-245-267-4, ISBN 978-619-245-268-1 (е-book PDF), с. 66 – 79.

Контакт:
ilia.valev@iefem.bas.bg