Нашият екип

гл. ас. д-р Радина Веселинова Илиева

Отдел „Работа с публики и образователни програми“

 

Интереси: Детство, социализация на индивида, детско здравеопазване, образование, медицинска антропология, детски колекции.
Дисертационен труд: „Детството в България в извънсемейните групови форми на социализация през ХХ век. Етнологични аспекти“.

Изложби:

Куратор
Изложба „Бесарабия – извор на красота и родолюбие“. Куратор Радина Илиева – уредник. Членове на екип: Биляна Тодорова – екскурзовод, Филип Петров – общ работник. Камерна изложба 2018

Член на екип:
Изложба: „Гласът на глината“. Куратор: Валери Петров – уредник. Членове на екипа: Радина Илиева – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Божидар Първанов – уредник. Голяма изложба 2018

Изложба: „Бесарабия – съкровища от бабината ракла“. Куратор: Илиана Страхилова – уредник. Членове на екипа: Радина Илиева – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Росена Маркова – екскурзовод. Камерна изложба 2018

Изложба: „Кой създава и кой използва дантела“. Куратор: д-р Ива Кюркчиева – гл. асистент. Членове на екипа: Илиана Страхилова – уредник, Радина Илиева – уредник, Мая Вълчанова – фондохранител, Божидар Първанов – уредник, д-р Елена Воденичар – гл. асистент, д-р Адрей Тонев – гл. асистент, д-р Ангел Ангелов – гл. асистент, Васил Балтаджиев – уредник, Юлия Попчева – PR, Радостина Иванова – фондохранител. Голяма изложба 2019

Изложба: „Змиянска везба“ – Музей на Република Сръбска – гр. Баня Лука. Куратори: д-р Иглика Мишкова – гл. асистент, Илиана Страхилова – уредник. Членове: д-р Ангел Ангелов – гл. асистент, д-р Андрей Тонев – гл. асистент, Божидар Първанов – уредник, Валери Петров – уредник, Радина Илиева – уредник, Стамен Кънев – уредник, Филип Петров – общ работник. Голяма изложба 2019

Изложба: „Преодоляване на гравитацията“. Куратор: Илиана Страхилова – уредник, членове: д-р Ангел Ангелов – гл. асистент, д-р Андрей Тонев – гл. асистент, Божидар Първанов – уредник, Валери Петров – уредник, Радина Илиева – уредник, Стамен Кънев – уредник. Голяма изложба 2019

Изложба: „Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“ – Република Северна Македония. Куратори: д-р Иглика Мишкова – гл. асистент, Илиана Страхилова – уредник. Членове: д-р Андрей Тонев – гл. асистент, Божидар Първанов – уредник, Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Радина Илиева – уредник, Стамен Кънев – уредник, Филип Петров – общ работник. Голяма изложба 2019
Изложба: „Пазители на времето“ или как работи един музей“. Куратори: д-р Елена Воденичар – гл. асистент, Стамен Кънев – уредник. Членове: Радина Илиева – уредник, Божидар Първанов – уредник, Веска Борисова – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Валери Петров – уредник, Илиана Страхилова – уредник, Силвия Божилова – художник. Голяма изложба 2019

Участие в проекти:

Проект: „Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо. Тема на индивидуалния проект: „Оздравителните детски лагери в България в периода на социализма“.
Проект за съвместни научни изследвания „Създаване на материално и нематериално наследство. Централно- и Югоизточноевропейска перспективи“. Партньорство между Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и Институт за археология и етнология при Полската Академия на Науките. Тема на индивидуалния проект: „Детските колекции и тяхното място в музейната експозиция“.

Публикации:

Раденкова Р. 2020. Детските летовища в България през първата половина на ХХ век. – В: М. Карамихова и Петрова, Б. и (Съст.) Градиво за изследване на детето, децата детството., Т. ІІ. Велико Търново: „Фабер“, 183-197.

Раденкова, Р. 2020. Детските лагери през Социализма – за възпитанието, игрите и организацията. – В: М. Карамихова (Съст.) Градиво за изследване на традициите. Велико Търново: „Фабер“, 212-226.
Ilieva, R. 2020. The Role of Religious Institutions and Organizations for the Founding of Children’s Summer Resorts in the First Half of the 20th Century. In: Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, Vol. 11, № 3, рр. 315-337.

Илиева, Р. 2021. Детският лагер – идеология и трансформации. – В: Карамихова, М. и П. Банкова (Съст.) Динамика на социалното пространство. Велико Търново: „Фабер“, 227-243.

Илиева, Р. 2022. Ученическите лагери в България – съвременно състояние и значение за социализацията на децата“. – В: Банкова, П. (Съст.) Бракът, семейството, родът, обществото: аспекти, проблеми, научни възгледи и интерпретации., Велико Търново: „Фабер“.

Контакти:

E-mail: radina_radenkova@abv.bg; radinaradenkova@gmail.com