Земеделие и животновъдство

Предметите от колекцията отразяват трудовото ежедневие на българина, съпътстват го през целия му съзнателен живот и представят най-старите и основни за българския народ поминъци – земеделието и животновъдството.
Колекцията съдържа оръдия на труда, инструменти, съоръжения и приспособления свързани с:

  • отглеждането на най-важните земеделски култури – зърнени и влакнодайни     растения, зеленчуци и плодове, лозя, маслодайна роза, тютюн и др.;
  • отглеждането и използването на домашните животни в трудовия процес;
  • преработката на суровините, получавани от земеделието и животновъдството в млечни  продукти, тъкани, вино.

Колекцията дава представа за специфичните особености на земеделието и животновъдството в различните региони на страната.
Събраните образци са битували от края на ХІХ до средата на ХХ век. По-голямата част от тях отдавна вече не се използват.