Streamit

Проект Robo ST(R)EAM цели разработването на робот – TELE-ROBKO и образователна платформа за работа с робота – ST(R)EAM IT. Мобилният робот и неговият софтуер ще позволят виртуални посещения на музея, като част от учебната програма в училища или като извънкласна дейност за класове на ученици/студенти и техните учители. Това е високотехнологично решение, което ще позволи на гостуващия клас лесно да посети от разстояние музейните експозиции.

Mediteller

Mediteller

Проектът MEDITELLER е малък проект за сътрудничество, който има за цел да увеличи транснационалната видимост на традициите, идентичността и нематериалното културно наследство на европейските селски райони.

След кризата от Covid-19 е нужно да бъдат разработени нови нетрадиционни канали за реализиране и популяризиране на нематериалното наследство в селските райони. Това представлява своеобразно средство за възобновяване на растежа в селските райони и за подкрепа за възстановяването на културния сектор. Повишаването на значимостта на културното наследство може да се превърне в двигател за съживяване на малките населени места.

Целта на проекта е да се повиши транснационалната видимост и популярност на локалните традиции, идентичности и нематериално културно наследство чрез дигитализация и креативно разказване на истории, както и обучения, и стратегии за разширяване на публиката. Тази дигитализация ще имплементира различни формати, за да подобри опита на посетителите: филми, които възпроизвеждат локални традиции , репродукции с висока разделителна способност на стари снимки, 3D техники, разказване на истории чрез комикси за най-младите поколения и т.н.

Консорциумът се състои от шест партньора от четири държави (Италия, Испания, България и Полша).

Заложените дейности са свързани с няколко основни концепции: развитие на публиките, концентрирано около план за изграждане на подобрени връзки с обществеността, включително хората с увреждания; дигитализация на нематериалното наследство, което ще бъде достъпно в онлайн платформа; творческо разказване на истории,  целящо създаването на общи разкази за различните традиции, свързани с конкретни теми (религиозни процесии, празници, свързани с плодородието и стопанската дейност, фолклорни традиции, занаяти и др.); обучение на културни оператори, с цел подобряване на дигиталните умения и изграждане на връзки с публиката.

Очаквани резултати:

  • Повишен достъп на обществеността и хората с увреждания до локалното културно наследство.
  • Повишаване на познанията на гражданите за традициите на селските райони и техния принос за развитието на европейската идентичност.
  • Засилена дигитализация на културния сектор; подобрени дигитални умения на културните оператори в селските райони.
  • Социално включване на хората с увреждания чрез подобрен достъп до културната сфера.

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“, направление „Европейско“, “Мрежи” и “Платформи”.